Disclaimer

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de bestelsite van Stahlie Impex BV onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, worden door Stahlie Impex BV ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Stahlie Impex BV inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Stahlie Impex BV treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Stahlie Impex BV is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door Stahlie Impex BV geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Stahlie Impex BV.

Stahlie Impex BV is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Stahlie Impex BV nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Stahlie Impex BV uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.